Handelsbetingelser for private

SALGS‐ OG LEVERINGSBETINGELSER
(private)

1. Generelt
Nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer og tjenesteydelser hos JADEA, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ved tjenesteydelser forstås konsulentbistand i forbindelse med opstilling og instruktion, herunder med henblik på afprøvning, genopstilling af Neater Eater og Neater Arm Support hos ny bruger, opfølgningsbesøg, servicebesøg, præsentation uden hands‐on, teknisk hand‐on til enten Neater Eater eller Neater Eater Electric, fjernsupport, workshops samt reparation.

2. Priser
Alle priser på varerne er angivet i danske kroner (DKK) og er angivet såvel eksklusive som inklusive moms. Alle priser er eksklusive leveringsomkostninger og pålægges leveringsomkostninger (se punkt 5 vedr. levering).
Alle priser på tjenesteydelser er angivet i danske kroner (DKK) og er angivet såvel eksklusive som inklusive moms.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder JADEA´s til enhver tid gældende prisliste anvendelse, og ved ændring i indkøbspriser, valutakurser, toldsatser og afgifter uden for JADEA´s kontrol forbeholder JADEA sig ret til at levere til gældende dagspriser.

3. Betalingsbetingelser
JADEA kan kræve hel eller delvis forudbetaling af varer før levering. Såfremt JADEA ønsker at gøre dette gældende, meddeles dette umiddelbart efter bestillingen.

Såfremt JADEA ikke har meddelt, at dette ønskes gjort gældende, fremsendes faktura sammen med varen. Fakturaen forfalder til kontant betaling netto 10 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.
Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Ved manglende betaling udsender JADEA betalingspåmindelser med jævnlige mellemrum. Ved betalingspåmindelse påkræves et rykkergebyr på kr. 100 00 eksklusive moms. Såfremt JADEA ikke har modtaget betaling senest 10 dage efter udsendelse af tredje rykker, overdrages opkrævningen til inkasso. Kundens betalinger afskrives først på renter og omkostninger.

4. Produktinformation og manualer
Det kan ikke garanteres, at medfølgende produktinformationer og manualer forefindes på dansk. De kan ikke rette krav mod JADEA om, at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor JADEA.
Angivne mål på tekniske data, skitser og lignende er kun vejledende.

5. Levering
Alle leverancer i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland, sendes med Post Danmark til transportørens til enhver tid gældende priser. Touchskærme, bladvender, Neater Eater, Neater Arm Support, LipStick mundmouse  og Neater Powered Drinker sendes som værdiforsendelse. De samlede leveringsomkostninger ses, når De bestiller varerne på www.jadea.dk.
Såfremt der skal ske levering til udenlandske adresse, herunder Færøerne og Grønland, meddeles de samlede leveringsomkostninger umiddelbart efter bestillingen.
Leveringsomkostningerne afhænger af antallet af varer, deres vægt og størrelse.

6. Udlån
Udvalgte varer leveres til udlån for en periode på 7 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt varen ikke returneres inden for tidsperioden, kan der ikke udstedes kreditnota.
De skal selv afholde omkostningerne til levering, jf. punkt 5 Levering.
De skal endvidere selv afholde alle omkostninger i forbindelse med evt. returneringen af varen.
Varen skal returneres i henhold til gældende retningslinier (retningslinier for returnering). Der henvises i øvrigt til punkt 10 vedr. Emballering.
Varen skal returneres til JADEA med Post Danmark A/S.
Ved returnering af varer, forventer JADEA modtagelse i samme stand som fremsendt. Såfremt dette ikke overholdes, forbeholder JADEA sig ret til at fremsende faktura for evt. beskadigede dele og rengøring.

7. Fortrydelsesret (returnering af varer)
De har 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om Forbrugeraftaler.
Såfremt De ønsker at gøre brug af Deres fortrydelsesret, skal De inden 14 dage fra modtagelsen af varen give JADEA meddelelse herom.
De skal sørge for, at varen returneres til JADEA uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor De har givet JADEA meddelelse om, at De ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.
De skal selv afholde alle omkostninger i forbindelse med returneringen af varen. Varen skal returneres i henhold til gældende retningslinier (retningslinier for returnering). Der henvises i øvrigt til punkt 10 vedr. Emballering. Varen skal returneres til JADEA med Post Danmark A/S.
De hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.
Returretten gælder for JADEA´s standardprodukter og således ikke for bestillingsvarer, ikke‐lagerførende varer eller produkter, som JADEA har fremskaffet i overensstemmelse med Deres individuelle ønsker.

8. Reklamation
Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til Købeloven.
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles JADEA inden for rimelig tid.
Varen skal sendes til Frederiksborgvej 5, Baghuset, 3450 Allerød i original emballage med alt tilbehør og manualer.
De bærer risikoen for produktets undergang og afholder leveringsomkostninger ved fremsendelse af produkter til JADEA.
Såfremt Deres reklamation er berettiget, dvs. at den leverede varer er behæftet med fejl og/eller mangler, vil JADEA, afhængig af de nærmere omstændigheder, udbedre fejlen og/eller manglen, ombytte varen, betale købsprisen tilbage eller give et nedslag i prisen.
Såfremt reklamationen er berettiget, refunderer JADEA rimelige fragtomkostninger. Oplys bankoplysninger for tilbagebetaling af fragtomkostninger ved returneringen og vedlæg/vedhæft dokumentation for omkostningen.
Såfremt Deres reklamation ikke er berettiget, f.eks. fordi fejl og/eller manglen skyldes Deres egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod JADEA´s forskrifter, ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriserede personer, vil JADEA, om muligt, tilbyde reparation mod betaling. Hvis JADEA´s undersøgelse af varen viser, at Deres reklamation ikke er berettiget, kan JADEA opkræve et gebyr på kr. 1.125,00 eksklusive moms for undersøgelsen og varen vil blive returneret for Deres regning.
JADEA indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

9. Reparation
Reparation og udskiftning af reservedele faktureres efter gældende reservedels‐ og timepriser pr. påbegyndt halve time.
De bærer risikoen for produktets undergang samt afholder leveringsomkostninger ved fremsendelse af produkter til JADEA med henblik på reparation. De skal endvidere afholde omkostningerne ved returnering.

10. Emballering
Da de solgte produkter er meget følsomme over for stød, er korrekt emballering nødvendig. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os, inden De sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatningsansvarlig, hvis en vare sendes/returneres uforsvarligt.

11. Ejendomsforbehold
Varer, der er leveret til afprøvning på udlånsnota, er og forbliver JADEA´s ejendom, indtil den fulde købesum, inklusiv rente og evt. omkostninger er betalt. Køber må ikke sælge, pantsætte, fremleje eller udlåne varer i udvalg. Ligeledes må køber ikke anvise varerne til genstand for udlæg eller udpantning. JADEA er berettiget til at afhente varerne, såfremt Deres bo tages under Skifterettens behandling, som betalingsstandsnings‐ eller konkursbo, akkordforhandlinger indledes, udlæg eller udpantning foretages i købers løsøre.

12. Ansvarsbegrænsning
JADEA er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af, at De eller andre anvender produkterne på en måde, som ikke er beskrevet i manualen.
JADEA er ikke ansvarlig for indirekte tab under nogen form, og JADEA´s samlede ansvar for personskade, tingskade og formuetab er med de undtagelser, der følger af ufravigelig lovgivning, begrænset til købsprisen for produktet.

13. Force majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildebrand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import‐ eller eksportforbud, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.
Maj 2015

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram